สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2564

สรุปสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 19 สิงหาคม 2564

วันนี้พบผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด 36 ราย กลับจากต่างจังหวัด 157 ราย รวมรายใหม่วันนี้ +193 ราย ข้อมูลเบื้องต้น 1. ติดเชื้อนอกจังหวัด 157 ราย 2. ติดเชื้อในจังหวัด 36 ราย - อ. เมืองชัยภูมิ 8 ราย - อ. คอนสวรรค์ 4 ราย - อ.ภูเขียว 4 ราย - อ.หนองบัวแดง 4 ราย -อ.เทพสถิต 3 ราย -อ.บำเหน็จณรงค์ 3 ราย -อ.ภักดีชุมพล 3 ราย -อ.หนองบัวระเหว 3 ราย -อ.เกษตรสมบูรณ์ 2 ราย -อ.แก้งคร้อ 1 ราย -อ.คอนสาร 1 ราย รายละเอียดอยู่ระหว่างลงพื้นที่สอบสวนโรค หากได้รับข้อมูลจะนำเสนอให้ทราบต่อไป ผู้ป่วยสะสม 6,942 ราย กำลังรักษาอยู่ 4,349 ราย รักษาหายแล้ว 2,540 ( วันนี้ +89 ราย) เสียขีวิตสะสม 53 ราย (วันนี้ + 2 ราย)


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :