ภารกิจและอำนาจหน้าที่
 

ค่านิยม/ปรัชญา

  1. จิตสำนึกการให้บริการ (Service Mind)

  2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)

  3. มีคุณธรรมจริยธรรม (Ethic)

  4. ทำงานอย่างมืออาชีพ (Professional)

  5. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)

บทบาทหน้าที่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนและสื่อมวลชนทุกแขนงสามารถนำข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ไปใช้และเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และต่อเนื่อง

 

อำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวง

การแบ่งส่วนราชการของกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.. 2545 กำหนดอำนาจหน้าที่ไว้ 4 ประเภท ดังนี้

1. จัดทำแผนการปฏิบัติการ และดำเนินการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนงานการประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

2. ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล และให้บริการข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

3. ประสานให้คำปรึกษา และให้การช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด

4. ปฏิบัติงานร่วมกัน หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการประชาสัมพันธ์เรื่องต่าง ๆ ทั้งในระดับนโยบายจากส่วนกลางและนโยบายของจังหวัด

2. ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแนวทางในการวางแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัด ให้สอดคล้องกับแผนงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและแผนพัฒนาจังหวัด

3. ประสานแผนการประชาสัมพันธ์กับหน่วยงานด้านแผนในส่วนกลาง และหน่วยงานด้านแผนของ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

4. ให้คำปรึกษาการจัดทำแผนงาน โครงการประชาสัมพันธ์แก่หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในจังหวัด

5. ประสานการปฏิบัติงานตามแผนการประชาสัมพันธ์กับผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แผนประชาสัมพันธ์บรรลุวัตถุประสงค์

6. วางแผนการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ของจังหวัดและข้อมูล ข่าวสารด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์จังหวัด

7. ประสานสื่อมวลชนในท้องถิ่น และในส่วนกลาง เพื่อขยายผลการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดและส่วนราชการให้ไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด

8. วางแผนการติดตามรับฟังความคิดเห็น ท่าที และทัศนคติของประชาชนในจังหวัดที่มีต่อนโยบายและการปฏิบัติงานของจังหวัดและของรัฐ เพื่อนำมาวิเคราะห์เป็นข้อมูลในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเกิดแนวความคิด ค่านิยม และมีทัศนคติที่ถูกต้อง

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการประชาสัมพันธ์ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ประชาสัมพันธ์แก่สถาบันการศึกษา ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งภาคเอกชนในจังหวัด

10. ดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์

11. เป็นผู้แทนของกรมประชาสัมพันธ์ในคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในจังหวัด ตลอดจน เป็นผู้แทนของสำนักนายกรัฐมนตรีประจำจังหวัด

12. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

 
   
   

 


Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar