ประวัติ
 
 
 
 
 

ประวัติการก่อตั้ง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนภูมิภาค สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมประชาสัมพันธ์ (ฉบับที่ ๒) ..๒๕๑๘ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๘ กำหนดให้กรมประชาสัมพันธ์ มีส่วนราชการส่วนภูมิภาค โดยเริ่มเปิดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครั้งแรก ๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๒๓ ปัจจุบันกรมประชาสัมพันธ์ มีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ ก่อตั้งเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๓๖ โดยจังหวัดชัยภูมิได้อนุญาตให้ใช้ห้องบริเวณชั้นล่างด้านทิศตะวันตกของศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ (หลังเก่า) เป็นที่ตั้งสำนักงาน ต่อมาได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ด้านทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัด เป็นห้องที่กว้างขวางกว่าห้องเดิม สามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและสื่อมวลชนผู้มาติดต่อราชการได้ดียิ่งขึ้น

 
  จังหวัดชัยภูมิ ได้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดหลังใหม่ขึ้น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ จึงย้ายสำนักงานไปอยู่ที่บริเวณ ชั้นที่ ๑ ฝั่งทิศตะวันออกของศาลากลางจังหวัดชัยภูมิหลังใหม่ จนถึงปัจจุบัน  

 

 

 

Copy code นี้ไปลงในเว็บไซต์ของท่าน

 <a href="http://www.prd.go.th" target="_blank"><img src="http://www.prd.go.th/images/prd_banner01.jpg" border="0" alt="กรมประชาสัมพันธ์"

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar