วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
 
 
 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ จะเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในจังหวัดชัยภูมิ ได้รับรู้ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์และนำไปพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข อย่างยั่งยืน”

 

พันธกิจ

เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ของจังหวัดชัยภูมิ

จัดทำข้อมูลข่าวสารตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัด ส่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกแขนง เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึง รับรู้และเข้าใจ สามารถนำข้อมูลข่าวสารไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ

ให้คำปรึกษา เสนอแนะนโยบาย ประสานงานและสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐอย่างเป็นระบบครบวงจร

 

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar