ประชสสัมพันธ์ประกาศการขยายระยะเวลาการรับสมัครผลงานการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญษทางวัฒนธรรมของชาติ

             ตามประกาศกรมส่งเสริมวัฒธรรม ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่องการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์สำหรับรายการที่ขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ กำหนดรับสมัครผลงานการประกวด จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 และประกาศผลการตัดสินภายในเดือนกรกฏาคม 2564 นั้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้รับทราบข้อมูล แต่มีความสนใจ ได้มีส่วนร่วมในการส่งผลงานการประกวดมากยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมวัฒธรรม กระทรวงวัฒธรรม จึงขยายเวลาการรับสมัครผลงานประกวดออกไปจนถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564 และกำหนดประกาศผลการตัดสิน ภายใน เดือนสิงหาคม 2564 นอกนั้นให้เป็นไปตามประกาศเดิมทุกประการคะแนนโหวต :