ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร้ รายละเอียดข้อมูลราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

          องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร้ มีความประสงค์จพดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชย.ถ 140-012 จากสาย อบจ.ชย.ถ 1-0088 ถึงสาย บ้านโสกมูลนาคบ้านโสกมูลนาค หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร้ กว้าง 5 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร้ อำเภออคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ งบประมาณ 4,874,000.00 บาท (สี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) ราคากลาง 5,331,040.93 บาท (สามแสนสามหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทเก้าสิบสามสตางค์)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :