กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญชวนเยาวชนสตรี อายุระหว่าง 18-25ปี ส่งประวัติและผลงานเข้ารับการคัดเลือกยุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565

                 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้ดำเนินการจัดงานวันสตรีสากลเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่สตรี บุคคล หน่วยงาน องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ และการคุ้มครองพิทักษ์สิทธื 

* หากสนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารการสมัครได้ทาง OR Code ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2564 *


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
แบบเสนอประวัติ (บุคคล).doc |
แบบเสนอประวัติ สตรีสากล (นักธุรกิจสตรี).doc |
ผู้ประสานงานวันสตรีสากล ประจำปี 2565.pdf |
แผนการจัดงานวันสตรีสากลปีงบประมาณ 2565.pdf |


คะแนนโหวต :