ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีอาชีพการงานที่มั่นคงในอนาคต

 

ชัยภูมิ จัดประชุมชี้แจงครูแนะแนว โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีอาชีพการงานที่มั่นคงในอนาคต สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 จัดประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัด เพื่อขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ให้ นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ให้มีอาชีพการงานที่มั่นคงในอนาคต การประชุมจัดขึ้นวันนี้ (23 พย.2564) ที่ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ตามปฏิทินการดำเนินงาน โครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ปี 2565 เป้าหมายการ จัดประชุมชี้แจงครั้งนี้ เพื่อให้ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้สิทธิประโยชน์ เรียนฟรี พักฟรี กินฟรี มีเงินสนับสนุนช่วยเหลือระหว่างการฝึกอบรม เมื่อเรียนจบ มีงานทำแน่นอน เป็นการยกระดับ แรงงานฝีมือ ที่สูงขึ้น โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งคาดว่า ในปีการศึกษานี้ จะมีเด็กนักเรียนที่เรียนจบชั้น ม.3 แล้วไม่มีโอกาสได้เรียนต่อมีจำนวนสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งอาจเกิดจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและพิษภัยโควิด-19 ซึ่งจากสถิติที่ผ่านมาในปีการศึกษา 2563 พบว่า มีนักเรียนเรียนจบ ม.3 ได้แจ้งความประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะอาชีพ จำนวน 3,902 คน ปัจจุบันส่วนหนึ่งได้ประกอบอาชีพ ได้งานที่มั่นคงตามสถานประกอบการต่างๆ เช่น ช่างตรวจเช็กระยะรถยนต์ ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ช่างซ่อมสีรถยนต์ ครูสอนภาษา เป็นต้น นอกจากนี้บางคนยังได้รับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อไปประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มี /////// สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยภูมิ/ข่าว


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :