ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี

ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากโรคลัมปี สกินอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สพ.ญ.ศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โดยนายสัตวแพทย์สุรสิทธิ์ วิชัยแสง นายสัตว์แพทย์ชำนาญการพิเศษ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือรักษาสัตว์ป่วยพร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่สัตว์เลี้ยงติดโรคลัมปี สกิน รวมทั้งให้ความรู้ทำความเข้าใจในการเฝ้าระวังดูแลป้องกันโรคฯ ดังกล่าว และเน้นย้ำในการเฝ้าระวังสังเกตอาการของสัตว์เลี้ยงตนเองอย่างใกล้ชิด ณ บ้านโนนข่า ตำบลสามสวน อำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เกษตรกรจำนวน 39 ราย สัตว์เลี้ยงทั้งหมด 206 ตัว แยกเป็นโค 196 ตัว กระบือ 10 ตัวคะแนนโหวต :