ประชาสัมพันธ์การประกวดคำขวัญวันภาษไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2564

               กระทรวงวัฒธรรมกำหนดจัดกิจกรรมการประกวดคำขวัญวันภาษไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2564 เพื่อกระตุ้นและปลุกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และสมบัติวัฒธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะความรู้ความสามารถด้านภาษไทย ผ่านการประกวดคำขวัญ ซึงการประกวดแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทประถมศึกษาและมัธยมศึกษา , ประเภทอุดมศึกษา , และประเภทประชาชนทั่วไป โดยผู้ชนะการประกวดคำขวัญจะได้รับเงินรางวัลและเกียรติบัตรจากกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ จึงขอความอนุเคราะห์ท่านในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดคำขวัญวันภาษไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยสามารถส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/HY7RJms7Af8Pr6HR9 สำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด โทร 0 4405 6335 คะแนนโหวต :