รับสมัครเด็กและเยาชน เข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และ สำนึกความเป็นไทย ภายใต้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" รอบที่ 2

                    การรับสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี และสำนักความเป็นไทย ภายใจ้หัวข้อ "เด็กอวด (ทำ) ดี" ดังกล่าวเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะอนุกรรมการดำเนินโครงการสร้างต้นแบบเยาชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย จึงมีมติขยายระยะเวลาการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 21 พฤษภาคม 2564 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ (www.เด็กอวดทำดี.com) โทรศัพท์ 0 2283 4718 / 0 2283 4744

 


image รูปภาพ
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
|


คะแนนโหวต :