สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครพนักงงานราชการเฉพาะกิจ

      สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงงานชารการเฉพาะกิจ เพื่อปฎิบัติงานใน สำนักงานคุมพฤติจังหวัดชัยภูมิ และสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเขียว  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ อัตราว่าง 5 อัตรา และ สำนักงานประพฤติจังหวัดชัยภูมิสาขาภูเขียว อัตรา 2 อัตรา 

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซ์กรมคุมประพฤติ https://www.probation.go.th  "ข่าวประชาสัมพันธ์สมัครงาน/รับโอน/สมัครงาน รับโอนส่วนกลาง/สมัครงาน รับโอนส่วนภูมิภาค" และยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ ที่อยู่เลขที่ 316 หมู่ 7 ถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ สาย1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2564 ในวันเวลาราชการะหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ต้องปฎิบัติตามมาตรการและแนวทางเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเพิ่มเติม โทร 0-4481-6300-1 , 0-4481-7847คะแนนโหวต :